flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно правові засади діяльності.

Компетенція та нормативно правові засади діяльності

Організаційні основи судоустрою

 Система судів загальної юрисдикції   відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» будується  за  принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.           Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд.

  Систему судоустрою складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) Верховний Суд.

Єдність системи судоустрою забезпечується:

1) єдиними засадами організації та діяльності судів;

2) єдиним статусом суддів;

3) обов’язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;

4) єдністю судової практики;

5) обов’язковістю виконання на території України судових рішень;

6) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;

7) фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;

8) вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівського самоврядування.

Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах)

 Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

 

Червоноградський міський суд Львівської області є місцевим судом загальної юрисдикції.

Суди  загальної  юрисдикції  спеціалізуються  на  розгляді цивільних,  кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.

У  судах  загальної   юрисдикції   у випадках, визначених законом, а також за рішенням зборів суддів відповідного суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.

 Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

 Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

 Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та професійними якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді.

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

 Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

 Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.

 Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

 

Витяг із Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Стаття 2. Завдання суду 

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

 Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

 Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

 Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

 Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

 

 Нормативно-правові засади діяльності Червоноградського міського суду Львівської області

 

 1. Конституція України від  28 червня 1996 року, з наступними змінами.
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року, з наступними змінами.
 3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.
 4. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, з наступними змінами.
 5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.
 6. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, з наступними змінами.
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, з наступними змінам
 8. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від  6 лютого  2009  року № 33.
 9. Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України вiд 20 серпня 2019 року  № 814, з наступними змінами.
 10. Інструкція  про  порядок  передання  до  архіву місцевого  та  апеляційного суду,  зберігання в ньому,  відбору та передання до  державних  архівних  установ  та  архівних  відділів міських рад  судових  справ  та  управлінської  документації  суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року №168, з наступними змінами.
 11. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.
 12. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 07 грудня 2017 року №1087.
 13. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений  рішенням Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 № 1200/0/15-18, з наступними змінами.